Reklamační řád internetového obchodu „Dárky pro myslivce“

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů.

1.1.Tento reklamační řád pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.darkypromyslivce.cz, byl zpracován dle Občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele a vztahuje se na věc, u které Kupující uplatňuje práva z vadného plnění.

1.2. Prodávajícím je firma Ing. Radomír Franc, se sídlem VINOHRADNÍ 400,691 67 Šakvice,  IČO: 44127464zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném obecním živnostenským úřadem na Městském úřadě v Hustopečích č.j. MŽÚ/173/01/F, ev. číslo: 370403-2679-02.

1.3. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Kupujícím může být buď Spotřebitel, tj. subjekt, který uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti, anebo Podnikatel, tj. subjekt, který uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti.

1.4. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Věc je vadná. není-li v době jejího odevzdání Kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení (v případě prodeje Spotřebiteli i účelu), jde-li o jinou věc, má-li právní vadu anebo není-li opatřena doklady, které se k ní vztahují. Projeví-li se vada u spotřebního zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. V tomto případě vznikají Kupujícímu práva z vadného plnění (dále též "Reklamace").

1.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí (tzv. záruka za jakost). Projeví-li se tedy vada u spotřebního zboží v době od počátku 7. kalendářního měsíce po převzetí spotřebního zboží Kupujícím do konce 24. kalendářního měsíce po převzetí spotřebního zboží Kupujícím, musí Kupující prokázat, že tato vada existovala již v době převzetí.

1.6. Práva z vadného plnění i práva ze záruky za jakost uplatňuje Kupující bez zbytečného odkladu u Prodávajícího na adrese jeho sídla.

1.7. Podstatným porušením kupní smlouvy je, má-li věc tak závažnou vadu, pro kterou, pokud by byla k okamžiku prodeje Kupujícímu známa, by ji Kupující především s ohledem na účel koupené věci nekoupil. Ostatní porušení kupní smlouvy se považují za nepodstatná. V pochybnostech se má za to, že jde o porušení kupní smlouvy nepodstatným způsobem.

1.8. Přiměřenou lhůtou k odstranění vad je 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění Reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

2. Práva Kupujícího při vadném plnění

2.1. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, anebo kterou sám způsobil. Stejně tak nemá Kupující práva z vadného plnění, byla-li věc již před její koupí pro danou vadu zlevněna či na vadu byl Kupující předem upozorněn, anebo jde-li o obvyklé opotřebení.

2.2. Kupující je povinen koupenou věc prohlédnout co nejdříve a přesvědčit se o jejich vlastnostech a množství. Pokud je zjištěno poškození obalu, je Kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude Kupujícímu po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodána nová věc. Podepsáním přepravního listu Kupujícím tento souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené. Na pozdější reklamace již nelze brát zřetel.

2.3. V případě, že vadné plnění je podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si vybral, nejpozději při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Provedenou volbu již nemůže bez souhlasu Prodávajícího měnit (to neplatí, žádá-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná). Neodstraní-li Prodávající vady nejpozději do konce Přiměřené lhůty či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy.

2.4. V případě, že vadné plnění je nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady,

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li Prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit, provedenou volbu nemůže bez souhlasu Prodávajícího změnit.

3. Záruka za jakost

3.1. Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím. Záruční doba spotřebního zboží, není-li stanoveno jinak, je 24 měsíců od prvního převzetí zboží.

3.2. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

- Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace - záruka zanikla.

- Vada vznikla nevhodným používáním zboží.

- Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

- Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

- Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.

- Zboží bylo poškozeno vnější událostí.

3.3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

3.4. Spotřebitel při uplatnění záruky má:

- Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,

- Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,

- Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,

- Jde-li o jiné vady neodstranitelné a požaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

4. Další postup při uplatnění práv z vadného plnění a ze záruky

4.1. Kupující je ve vlastním zájmu povinen reklamované zboží odesílané Prodávajícímu k vyřízení práv z vadného plnění či ze záruky za jakost zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označit zásilku příslušnými symboly.

4.2. Kupující je po řádném vyřízení reklamace povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy Prodávajícího Kupujícímu k převzetí opraveného zboží si toto vyzvednout a nestane-li se tak, platí, že si je vyzvedl marným uplynutím této lhůty.

4.3. Prodávající vydá Spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Prodávající vydá Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Prodávající Spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

4.4. Skladné a náklady spojené s neoprávněnou reklamací:

Při nevyzvednutí reklamace do 30 dnů po termínu ukončení opravy nebo při nevyzvednutí věci v případě neoprávněné reklamace může být Kupujícímu účtováno skladné ve výši 5% z nákupní ceny zboží za každý započatý kalendářní den. Prodávající je oprávněn věc nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za opravu, případně skladné. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu věci, je Prodávající oprávněn věc prodat a vzniklé náklady takto pokrýt a případný zbytek výtěžku zaslat Kupujícímu.

6. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 13. prosince 2017. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy